بولتن کارشناسی شماره صد و هفت

نسخه‌ی الکترونیکی شماره‌ی صد و هفتم از بولتن کارشناسی، منتشر شده‌ در بیست و ششم آبان‌ ماه ۱۳۹۲ را، از پیوند زیر بارگیری کنید.

شما می‌توانید برای دست‌رسی به صفحه‌ی پیکارهای امنیتی به این آدرس مراجعه کنید.

پرونده ضمیمه بولتن کارشناسی: