بو‌لتن‌های کارشناسی تهدیدها و رخدادهای امنیتی

 

بولتن یک مجله‌ی دسته‌بندی شده بامطالب درون سازمانی است که گستره‌ی انتشار آن سمت داخل سازمان بوده و ابعاد آن بیشتر جنبه‌های خبری، اطلاع‌رسانی، آموزشی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. اعتقاد بر آن است که اگر بولتن بر اساس ساز و کارهای علمی و با کشف روحیات سازمانی تولید گردد خود یک راه‌کار نشر خبر و دانش و حتی آموزش می‌باشد.

اگر چه بولتن به واسطه‌ی ابعاد خبری و آگاه بودن تمامی سازمان تولید می‌گردد ولی به دلیل مدت کوتاه انتشار اخبار کاملاً زنده و به‌روز محسوب می‌شود. پس دیگر جنبه‌های آن می‌بایست نقاط چشمگیری باشد مانند، ابعاد اطلاع رسانی، آموزشی.

در بولتن‌ کارشناسی-فنی تهدیدها و رخدادهای امنیتی می‌توانید اخبار امنیتی روز حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و صنعت را مطالعه کنید.

صفحه‌ها